Optagelse og adgangskrav til maskinmesteruddannelsen

Maskinmester adgangskrav

Her kan du læse om de forskellige adgangskrav til maskinmesteruddannelsen, og se hvad det kræver at blive maskinmester.

Maskinmesteruddannelsen tager mellem 3 og 4,5 år at gennemføre afhængig af, hvilken baggrund du har, når du søger ind på studiet. Der er forskellige veje ind på uddannelsen alt efter, om du søger ind med en gymnasial uddannelse, en relevant erhvervsuddannelse eller begge dele. 

Optagelse med gymnasial uddannelse

Har du en gymnasial baggrund fra STX, HTX, HHX eller HF, starter du på Værkstedsskolen. Forløbet består af både undervisning på uddannelsens værksted og praktik i en relevant virksomhed. De første 9 måneder er du i værkstedet på Maskinmesterskolen, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en given virksomhed. 

Værkstedsskoleforløbet er uddannelsens 1. til 3. semester og udgør i alt 90 ECTS point. Formålet med forløbet er, at du får de praktiske håndværksmæssige færdigheder og en forståelse for denne del af faget, som danner grundlaget for resten af uddannelsen. 

Forløbet varer samlet set 1,5 år, så uddannelsen kommer til at vare 4,5 år i alt. 

Der er ingen specifikke adgangskrav til uddannelsen som maskinmester. Det betyder, at der ikke er nogle karakterkrav, krav om specifikke fag eller faglige niveauer, hvis du samlet set har bestået en gymnasial uddannelse. 

Har du imidlertid haft svært ved matematik og/eller fysik eller har dumpet fagene, anbefaler vi dog, at du læser op på faget/fagene på gymnasial supplering inden studiestart. Det skyldes, at vi oplever, at det i praksis kan være svært at følge med, hvis ikke man er godt med i de fag.

Håndværksmæssig uddannelse

Har du en relevant erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed og et svendebrev, kan du blive fritaget for uddannelsens Værkstedsskoleforløb, som strækker sig fra 1. til 3. semester. Til gengæld mangler du ofte en række relevante teoretiske fag for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Det letteste vil ofte være at tage et gymnasialt adgangskursus, som består af dansk (c-niveau), engelsk (c-niveau), matematik (b-niveau) og fysik (b-niveau). 

Dette er samtidig også de faglige niveauer vi anbefaler, fordi det giver de bedste muligheder for at følge undervisningen på 4. til 9. semester. Men du kan formelt søge optag på Maskinmesterskolen, hvis du har bestået mindst to af nedenstående fag på b-niveau og to af fagene på mindst c-niveau. Nedenstående er hermed de overordnede adgangskrav til uddannelsen som maskinmester med en håndværksmæssig baggrund.

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi.

Har du imidlertid haft svært ved matematik og/eller fysik eller det er meget længe siden at du har beskæftiget dig med disse fag, anbefaler vi, at du læser op på faget/fagene på gymnasial supplering inden studiestart, fordi vi oplever at det i praksis kan være svært, hvis man ikke er godt med i de fag. 

Adgangskurset tager 6 måneder, sådan at uddannelsen samlet set kommer til at vare 3,5 år.

Relevante erhvervsuddannelser

Ikke alle håndværksfag er lige relevante for maskinmesteruddannelsen, og derfor har man defineret en liste over erhvervsuddannelser, som er særligt relevante, og som giver fritagelse for de tre første semestre af uddannelsen til maskinmester, hvis du tager et forberedende gymnasialt adgangskursus, i Lyngby eller Kalundborg, på et halvt år, inden du søger ind.

Du skal desuden som hovedregel, for at opnå den fulde fritagelse, supplere din erhvervsfaglige uddannelse med kurser indenfor et eller flere af de nedenstående områder (hvis du ikke har erfaring fra områderne som en del af din erhvervsfaglige uddannelse). Du læser kurserne, mens du går på uddannelsen til maskinmester. Kurserne er tilrettelagt, så de passer til den øvrige undervisning.

Områderne du skal have dokumenteret erfaring indenfor (og ellers supplerer med kurser, mens du læser til maskinmester) er:

• Spåntagende bearbejdning af metaller
• Termisk sammenføjning og skæring
• Maskinrelateret værkstedsteknik
• Stærkstrøms el-montage

Har du en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, som ikke er på listen over godkendte erhvervsuddannelser, så er det stadig muligt, at du kan søge om optag. Her vil det være nødvendigt at få foretaget en individuel vurdering via studievejledningen.

Gymnasial og håndværksmæssig uddannelse

Hvis du søger ind med både en gymnasial uddannelse og håndværksmæssig baggrund for eksempel fra en EUX, kan du efter en individuel vurdering ofte starte direkte på hovedforløbet på 4. semester, og så tager uddannelsen 3 år. 

Ansøgere med en anden baggrund

Har du en anden baggrund end de ovenstående, kan det i nogle tilfælde være muligt at blive optaget på basis af en realkompetencevurdering af din reelle erfaring og uddannelsesbaggrund, men her vil optag altid bero på en individuel bedømmelse. Vi opfordrer dig til at kontakte studievejledningen for en snak om dine muligheder. 

Krav til danskkundskaber

Hvis du er en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag, vil vi foretage en konkret individuel faglig vurdering af dit dansk-niveau og eventuelt kræve, at du består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentation for dette skal fremsendes til Maskinmesterskolen inden studiestart. 

Ansøgning og optagelse til maskinmesteruddannelsen

Optagelse på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit og en motiveret ansøgning. 

Ansøgningsfrist

Du kan søge ind på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København to gange om året, hvor vi tilbyder vinter- og sommerstart.

Når du søger ind på maskinmesteruddannelsen, skal du ud over eksamens- og uddannelsesbeviser vedlægge en kort motiveret ansøgning, hvor du skriver, hvad der motiverer dig til at søge netop maskinmesteruddannelsen. Vi bruger denne motiverede ansøgning i vores helhedsvurdering af alle ansøgere. I tilfælde af flere ansøgere end studiepladser, tildeles studiepladserne også ud fra en samlet helhedsvurdering. Læs mere om den motiverede ansøgning her

Sommeroptag:
Ansøgningsfristen er 5. juli 2024 via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som tilgås gennem www.optagelse.dk.

Vinteroptag:
Ansøgningsfristen er 6. december 2024.

Ved vinteroptag ansøger du ved at udfylde og sende denne blanket sammen med de nødvendige dokumenter (se nedenfor i “Bilag til ansøgning”) på mail til: ansoegning@msk.dk eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby.  

Se datoer for studiestart i studiekalenderen her.

MSK giver svar på ansøgningen via Digital Post/e-boks.

Ved ledige pladser – kontakt uddannelsesstedet.

Skriv i ansøgningen hvor du vil starte

Når du ansøger via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som gælder ved sommeroptag, skal du anføre, om du ønsker at læse til maskinmester i henholdsvis: Holbæk, Næstved, Kalundborg, Sisimiut (Grønland) eller i Lyngby. Se nedenfor hvornår vi har opstart i de forskellige afdelinger:

Vinter- og sommeroptag på maskinmesteruddannelsen

Du har mulighed for at starte på maskinmesteruddannelsens 1. semester på erhvervsskolerne EUC Sjælland i Næstved eller EUC Nordvestsjælland i Holbæk. 

Du kan færdiggøre første del af maskinmesteruddannelsen (værkstedsskoleforløb) på den valgte erhvervsskole, og når du har afsluttet dette forløb, kan du umiddelbart færdiggøre resten af uddannelsen på Maskinmesterskolen København i Kalundborg eller Lyngby. 

Studiestart januar 2024

 • Lyngby: Studiestart for 1. og 4 semester (M1 & M4) samt Adgangskursus (ADK)
 • Kalundborg: Studiestart for 4. semester (M4)
 • Sisimiut (Grønland): Studiestart for 4. semester (M4)

August 2024

 • Lyngby: Studiestart for 1. og 4 semester (M1 & M2) og Adgangskursus
 • Holbæk: Studiestart for 1. semester (M1)
 • Næstved: Studiestart for 1. semester (M1)
 • Sisimiut (Grønland): Studiestart for 1. semester (M1) og Adgangskursus

Bilag til ansøgning

Følgende elementer skal du huske at vedhæfte ved din ansøgning til maskinmesteruddannelsen

Hvis ikke du har modtaget dit eksamensbevis og/eller svendebrev ved ansøgningsfristens udløb, skal du skrive til ansoegning@msk.dk med en besked om forventet dato for fremsendelse. Vi skal have modtaget din besked senest den 5. juli 2024 kl. 12.00.

Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og du skal uploade både det originale bevis og oversættelsen på optagelse.dk. Beviser på svensk og norsk er undtaget kravet om oversættelse.

Matematik brush-up

Der er matematik brush-up i uge 32 2024 (5.–9. januar)

Særlige forhold

Hvis du har særlige forhold som eksempelvis et handicap, ordblindhed eller en diagnose, som kan være udfordrende må du meget gerne anføre dette i din ansøgning i feltet “Motiveret ansøgning”, sådan at vi hurtigst muligt kan gå i dialog med dig om støttemuligheder og give dig de bedste betingelser for at gennemføre uddannelsen.

Overflytning fra en anden maskinmesterskole

Hvis du søger om overflytning fra en anden maskinmesterskole, skal du have færdiggjort Værkstedsskoleforløbet. Du skal sende en ansøgning med dokumentation til os. Find blanketten nedenfor under “Genindskrivning”.

Genindskrivning

Har du tidligere læst på en maskinmesteruddannelse og bestået min. 1 år af uddannelsen, kan du blive genindskrevet på uddannelsen. Du skal blot sende en ansøgning med dokumentation direkte til os.

Udfyld denne blanket, hvis du søger om overflytning fra en anden maskinmesterskole eller hvis du ønsker at blive genindskrevet på Maskinmesterskolen København.

Ansøgningsfristen for overflytning og genindskrivning er henholdsvis 5. juli for efterårssemesteret og 1. december for forårssemesteret.

Kandidatreglen

Ansøgere der har gennemført en kandidatuddannelse kan kun optages, hvis der er ledige pladser og prioriteres ud fra en samlet vurdering.

Skolen kan eventuelt dispensere fra kandidatreglen, hvis du ikke længere kan anvende din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Dispensationsansøgningen skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk ved sommeroptag senest 15. marts kl. 12.00, og ved vinteroptag skal den sendes sammen med din ansøgning til ansoegning@msk.dk eller pr. post til Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby senest 15. oktober kl. 12.00.

Maskinmesteruddannelsen

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, og hvordan man bliver maskinmester, kan du læse mere her.

ADGANGSKRAV
HVILKEN BAGGRUND HAR DU?

Gymnasial baggrund
Relevant erhvervsuddannelse
Relevant EUX

Gymnasial baggrund

Din baggrund

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse fx. STX, HTX, HHX, HF eller EUX, kan du søge ind på 1. semester af uddannelsen.

Værkstedsforløb 1. – 2. semester

På værkstedsforløbet får du viden om drej, fræs, svejsning, køleteknik mm.

Virksomhedspraktik 2. – 3. semester

Du finder en praktikplads mens du er i gang med studiet, og skolen hjælper dig. Praktikken giver dig en faglig ballast og grundlæggende forståelse for en række tekniske og praktiske discipliner, som er en forudsætning for at gennemføre uddannelsen.

Teoretisk forløb 4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Bachelorpraktik og bachelorprojekt 9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

Relevant erhvervsuddannelse

Din baggrund

Min. 3 års varighed. Du kan her se en samlet oversigt over relevante erhvervsuddannelser her:
Link til pdf oversigt

Adgangskursus på DTU 6 måneder

Udover en relevant erhvervs-uddannelse skal du også have matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og resten på C). Hvis ikke du har det, skal du tage Adgangskurset på DTU. Læs mere om adgangskurset her:
Klik her:

Bachelorpraktik og bachelorprojekt 9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

Teoretisk forløb 4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Relevant EUX

Din baggrund

Relevant EUX eller gymnasial uddannelse kombineret med relevant erhvervsuddannelse á min. 3 års varighed.
Link til:
Relevante EUX-uddannelser

Link til:
Relevante erhvervsuddannelser

Teoretisk forløb 4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Bachelorpraktik og bachelorprojekt 9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

Har du spørgsmål til optagelse og adgangskrav kontakt studievejledningen på MSK

Din baggrund

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse fx. STX, HTX, HHX, HF eller EUX kan du søge ind på 1. semester af uddannelsen.

Se forløb
Din baggrund

Min. 3 års varighed.

Du kan her se en samlet oversigt over relevante erhvervsuddannelser her:

Link til pdf oversigt

Se forløb
Din baggrund

Relevant EUX eller gymnasial uddannelse kombineret med relevant erhvervsuddannelse á min. 3 års varighed.

Link til:
Relevante EUX-uddannelser

Link til:
Relevante erhvervsuddannelser

Se forløb

Værkstedsforløb
1. – 2. semester

På værkstedsforløbet får du viden om drej, fræs svejsning, køleteknik mm.

Teoretisk forløb
4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Virksomhedspraktik
2. – 3. semester

Du finder en praktikplads mens du er i gang med studiet, og skolen hjælper dig. Praktikken giver dig en faglig ballast og grundlæggende forståelse foren række tekniske og praktiske discipliner, som er en forudsætning for at gennemføre uddannelsen.

Bachelorpraktik og bachelorprojekt
9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

Adgangskursus på DTU
6 måneder

Udover en relevant erhvervs-uddannelse skal du også have matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og resten på C). Hvis ikke du har det, skal du tage Adgangskurset på DTU. Læs mere om adgangskurset her:

Klik her

Bachelorpraktik og bachelorprojekt
9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

Teoretisk forløb
4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Teoretisk forløb
4. – 8. semester

På skolens teoretiske forløb skal du have fag som projektledelse, elektroteknik, el-autorisation, energiforsyning mm.

Bachelorpraktik og bachelorprojekt
9. semester

Som næsten færdiguddannet maskinmester vil du i praktikken på 9. semester løse konkrete maskinmesterrelaterede opgaver.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS