Strategi 2016-2021

Maskinmesterskolen har en ambition og forpligtelse til at spille en vigtig og relevant rolle i uddannelsen af velkvalificeret arbejdskraft til den danske industri, den grønne energisektor og selvfølgelig den maritime sektor. Derfor ser Maskinmesterskolen således også skolen som en vigtig part i udmøntningen og opfyldelsen af flere af regeringens vækstplaner. Generelt inden for dansk industri, inden for Det Blå Danmark samt på energi- og klimaområdet, vil maskinmestre med deres polytekniske og ledelsesmæssige kompetencer komme til at spille en meget vigtig rolle. For slet ikke at tale om idéudvikling og entreprenørskab inden for sektorerne. Skolens mission tager derfor afsæt i denne ambition.

Her kan den strategiske rammekontrakt læses

Mission

Vi uddanner erhvervslivets foretrukne industrielle og maritime tekniske ledere, der skaber innovation og udvikling til gavn for samfundet.

Maskinmesterskolen København er med sit høje faglige niveau og internationale, udviklingsorienterede fokus erhvervslivets foretrukne leverandør af maskinmestre, der gennem kompetent teknisk ledelse bidrager til vækst og udvikling i virksomheder og organisationer – til lands og til vands.

Vision

I 2021 er MSK en selvstændig og førende industriel og maritim uddannelsesinstitution med fokus på høj kvalitet, innovation samt forskning og udvikling, der udbyder målrettede uddannelsesaktiviteter.

Skolens har høje ambitioner om, at forblive selvstændig samt at udvikle sig til at blive markedsledende på det industrielle og maritime uddannelsesområde.

Styrkepositioner

Det er vigtigt og værdifuldt at gøre sig sine styrkepositioner bevidst som led i det strategiske arbejde. Det kan bidrage til at sikre, at vi udnytter vores styrker.

Beskæftigelse

Dimittender fra MSK skal være relevante for erhvervslivet fra første dag efter eksamen. Og det er de også! Arbejdsløsheden blandt MSK-dimittender er meget lav.

Samarbejde med erhvervet

MSK er meget tæt forbundet med det aftagende erhvervsliv. Det være sig både det industrielle og det maritime. Og har været det i mere end 100 år. MSK prioriterer en meget tæt kontakt og erhvervsinvolvering, hvilket udmønter sig i, at en del af undervisningen foregår ude i virksomhederne eller kompetente ansatte i relevante virksomheder holder workshops og foredrag på skolen for de studerende. Den tætte kontakt med erhvervslivet er stadig og har i skolens mere end 100-årige historie været en del af skolens identitet. Det er en stor del af hvem og hvad Maskinmesterskolen er.

Studieeffektivitet

Vi uddanner vores dimittender til tiden – både i forhold til den normerede studietid og aftagernes behov. Og vi arbejder hårdt på at fastholde denne succesrate for vores studerende.

Stærke faglige miljøer

MSK har meget stærke faglige miljøer inden for det maritime-, el-, maskin- og køleteknik, automation, energi herunder vedvarende energi og offshore på MSK. Fagligt stærke miljøer omkring Danmarks tekniske og maritime uddannelser er altafgørende for evnen til at uddanne den relevante arbejdskraft, samt være medvirkende til udvikling og innovation inden for de relevante brancher. De faglige miljøer på MSK er kendetegnet ved højtkvalificerede undervisere og veludstyrede værkstedsfaciliteter. Vi har et økonomisk grundlag for løbende at investerer i udvikling af medarbejderstab, laboratorier og værksteder.

I MSK’s strategi for 2016-2020 er der fokus på, at vores styrkepositioner bringes yderligere i spil, og derved bidrager til at de overordnede målsætninger indfries. Det betyder blandt andet, at vi forpligter vores uddannelsesportefølje til at understøtte arbejdsmarkedet behov – nu som i fremtiden. Endvidere fokuserer vi vores forsknings- og udviklingsindsatser til at styrke uddannelsernes videngrundlag på den ene side, og til at skabe resultater på højeste niveau på den anden.

Indsatsområder i strategien

Med denne strategi gør vi os som uddannelsesinstitution klar til at møde de muligheder og udfordringer, vi allerede nu kan se konturerne af. Vi skal have en mere prioriteret vækst præget af aktive til- og fravalg, og på nogle områder skal vi løfte ambitionsniveauet endnu højere. Vores nye strategi skal sikre udviklingen af en god skole.

Uddannelse

 • Sikre fremtidsorienterede, professionsrettede uddannelser, der afspejler aftagernes behov.
 • Kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.
 • Have fortsat fokus på at styrke udviklingen af maskinmesteruddannelsen.
 • Tiltrække nye og talentfulde studerende.
 • Tilrettelægge uddannelsen så der er nærhed mellem studerende og undervisere.
 • Skabe en øget internationalisering inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde, hvor vi markerer os internationalt.
 • Sikre at uddannelsernes videngrundlag er højt og er baseret på centrale tendenser fra uddannelsens beskæftigelsesområde, forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for uddannelsens beskæftigelsesområde samt forskningsfelter, der er relevant for uddannelsens fagområder.

Forskning og udvikling

 • Fokusere og styrke målrettet forskning- og udviklingsaktiviteter samt sikre eksterne midler (nationalt som internationalt) – og derigennem muliggøre realiseringen af vigtige forskningsmæssige potentialer og styrkepositioner.
 • Skabe og vedligeholde en kultur (organisation) som igangsætter udviklingsprojekter, der har interesse for professionen

Kvalitet

 • Sikre og styrke kvaliteten af uddannelsernes kvalitet: videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.
 • Sikre og styrke kvalitetskulturen på MSK.
 • Sikre og styrke kvalitetssikringssystemet på MSK.

Relations- og vidensamarbejde

 • Skabe værdi for samfundet og indgå i gensidige partnerskaber, der sikrer, at viden udvikles og udveksles på tværs af sektorer, videnskaber og geografiske grænser.

Vision for uddannelse

MSK uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, af høj kvalitet og i overensstemmelse med skolens værdier.

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

MSK’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter læringen.

Uddannelserne på MSK har et højt videngrundlag, som er baseret på centrale tendenser fra uddannelsens beskæftigelsesområde, forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for uddannelsens beskæftigelsesområde samt forskningsfelter, der er relevant for uddannelsens fagområder.

Maskinmesteruddannelsen på MSK holder et meget højt niveau, og dimittender fra skolen er blandt verdens bedste. En god skole og en god uddannelse kræver løbende evalueringer, tilpasninger og tilretninger. MSK har derfor sit fokus rettet mod hele tiden at styrke kvaliteten i uddannelsen, skolens faglige miljøer og vidensgrundlag samt studiemiljøet. Maskinmestersuddannelsen på MSK er ikke nogen let uddannelse, og skolen kræver meget af sine studerende. I MSK’s pædagogiske og didaktiske optik er det derfor vigtigt, at de studerende får tilbudt det antal undervisningstimer, som skolen vurderer, der skal til for at uddanne de dygtigste maskinmestre. MSK vægter således undervisernes tid med de studerende meget højt.

MSK er en stærkt erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som hele tiden har blikket rettet mod samfundets krav og tekniske udvikling. Derfor har vi ikke kun investeret i faciliteter og udstyr, så vores laboratorier fremstår som de mest moderne og avancerede. Vi fokuserer også på, at vores undervisere og skolen generelt kontinuerligt deltager i fagligt samarbejde og netværk samt efteruddanner sig.

MSK’s mangeårige tradition for at uddanne kvalificeret arbejdskraft til teknisk tunge professioner både til lands og til vands samt stor succes med at tiltrække kvalificerede og interesserede ansøgere til sine, er et godt fundament at bygge og udvikle videre på.

Udbuddene, udviklingen og fremtidsperspektiverne i de industrielle, tekniske og maritime videregående uddannelser vil have de bedste vilkår på MSK. Det er skolens vurdering. Og ambitionen er derfor både at tilbyde og udvikle sig til at være den naturlige uddannelsesinstitution, der samler og udbyder industrielle, tekniske og maritime videregående uddannelser.

Den internationale orientering i MSK’s arbejde skal gøre skolens dimittender kompetente til på toneangivende vis at arbejde på tværs af landegrænser. Skolen skal tilbyde udviklingsbaserede uddannelser på internationalt niveau og vi skal altid uddanne dimittender i international topklasse.

Vision for forskning og udvikling

Vi er anerkendt for stærke og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

MSK har forsknings- og udviklingsaktiviteter som en selvstændig opgave. Underviserne skal deltage systematisk i forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde med offentlige og private virksomheder samt samarbejde med forskningsinstitutioner, herunder universiteterne. MSK skal sikre, at resultater af udviklingsarbejdet systematisk inddrages i uddannelserne, således at de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis styrkes.

MSK arbejder ud fra ministeriets centrale begrebsdefinitioner om anvendt forskning og udvikling, som er defineret ved både at have et overordnet nyhedselement, og et systematisk arbejde for at opnå ny viden. Endvidere skal anvendt forskning og udvikling bidrage til at sikre uddannelsernes videngrundlag indadtil, og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil.

Anvendt forskning og udvikling på MSK sigter mod at identificere, udforske og give svar på de problemstillinger, som karakteriser de respektive områder, der uddannes til – og i kombination med et styrket vidensgrundlag for uddannelserne. MSK skal således adressere aktuelle problemstillinger, der er tæt relateret til eller direkte udspringer af professions arbejdsfelter og de dertil hørende uddannelser. Uddannelsesopgaven rettet mod et praksisfelt er udgangspunktet; ikke forskningsopgaven. Anvendt forskning og udvikling er midlet til bedre uddannelse og praksis, ikke målet; uddannelse på MSK er ikke og skal ikke primært være en funktion af forskning.

Den anvendte forskning og udvikling indebærer et samspil med eksterne samarbejdspartnere, orienterer sig mod praksis, og har en tydelig undersøgelsesdimension samt et reelt anvendelsesperspektiv. Anvendt forskning og udvikling på MSK skal tage udgangspunkt i udviklingen af og med professionspraksis på de samfunds- og erhvervsområder, skolen retter sig imod.

Vision for kvalitet

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet: videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.

MSK har en solid, inkluderende og udviklende kvalitetskultur.

MSK har et velfungerende kvalitetssikringssystem, der understøtter skolens kvalitetsarbejde og sikrer, at uddannelserne og ydelserne holder et ensartet kvalitetsniveau.

Kvalitet i uddannelserne er den grundlæggende præmis for det samlede arbejde på MSK. Skolen har til stadighed fokus på, at uddannelserne er attraktive, relevante og holder høj kvalitet. Udgangspunktet for kvalitetsarbejdet på MSK er, at kvaliteten viser sig i det daglige møde med den studerende. Og det er derfor på alle niveauer af MSK, at kvaliteten udvikles og sikres. Kvalitet på MSK har således fokus både på de kompetencer og færdigheder, som de studerende tilegner sig i løbet af uddannelsen på MSK, og på de processer, der foregår i og omkring undervisningen.

Kvalitetssikring på MSK betyder, at skolen kan dokumentere kvaliteten i MSK’s ydelser internt og eksternt. Kvalitetssikring betyder, at MSK skal iværksætte systematiske og regelmæssige selvevalueringer af alle relevante praksisser, processer og resultater. Kvalitetssikring betyder ydermere, at MSK har fokus på, at skolens uddannelser og ydelser til stadighed holder en ensartet kvalitet. Det betyder også, at MSK varetager opgaven som offentlig institution på en ordentlig og gennemsigtig vis. MSK vil således leve op til alle interne som eksterne krav i forhold til lovgivningen. MSK vil levere kvalificeret og reel information om MSK’s uddannelser og virke i øvrigt til interne og eksterne interessenters.

Kvalitetsudvikling på MSK betyder, at MSK løbende forbedrer sine ydelser ved at formulere nye relevante kvalitetsmål, ved at arbejde kvalificeret samt ved at udvikle skolens kvalitetskultur. Dette indebærer løbende vurderinger og justeringer af MSK’s kvalitetsarbejde samt kompetenceudvikling af alle medarbejdere fra ledelse til den enkelte medarbejder. Kvalitetsmål på MSK er strategiske mål om reelle og konkrete forbedringer af kvalitetsarbejdet på MSK på et kvalificeret grundlag.

MSK’s kvalitetsarbejde er struktureret omkring de fem substanskriterier jf. gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser:

 • Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og –strategi
 • Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering
 • Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag
 • Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold
 • Kriterium V: Uddannelsernes relevans

MSK’s kvalitetsarbejde hviler på løbende indsamling, monitorering og behandling af kvalitativ og kvantitativ viden og data om uddannelserne.

Vision for relations- og vidensamarbejde

MSK er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden i gensidigt forpligtende samarbejder.

Vidensamarbejde er et integreret element i Forskning og Udvikling samt undervisning

MSK er meget tæt forbundet med det aftagende erhvervsliv. Det være sig både det maritime og det industrielle. Og har været det i mere end 100 år.

MSK’s samarbejde med erhvervslivet i undervisningsøjemed er drevet af et ønske om at sikre den højest mulige kvalitet i maskinmesteruddannelsen. Samarbejdet med erhvervslivet giver ofte MSK adgang til den nyeste teknologiske viden på nogle specifikke områder, hvilket er vigtigt i de tilfælde, hvor MSK ikke selv er i besiddelse af de nyeste teknologier. Den adgang til ny viden og teknologi er vigtig for undervisernes vidensniveau og kvaliteten maskinmesteruddannelsen på MSK.

MSK har et tæt og nært samarbejde med relevante universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Der foregår allerede i dag et fornuftigt samarbejde i forskellige faglige og tværgående projekter – både forsknings/udvikling og innovationssamarbejder. MSK er en vigtig og velvillig bidragsyder til disse samarbejder og vil fortsat bidrage til det positive samarbejde i den videregående uddannelsessektor.

MSK har et tæt og nært samarbejde med landets øvrige maskinmesterskoler. Der foregår et udbredt samarbejde i forskellige faglige miljøer og tværgående udvalg samt rektorkollegium. MSK er en vigtig og velvillig bidragsyder til disse samarbejder, og vil forsat bidrage til det positive samarbejde i den maritime uddannelsessektor.

MSK ønsker at udvikle skolen således, at den kan tilbyde det danske samfund udredningsarbejde, viden og rådgivning af højeste kvalitet.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

Videopræsentation af WISEFLOW

Anvendelse af 7-trinsskala

Censorafregning

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her findes MSK’s kvalitetssystem herunder procedure mm.

Her kan du finde MSK’s nøgletal, herunder merit, karaktergivning

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Rektor, Ulrik Bak Nielsen

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Databeskyttelsepolitik link

Datasubjektets rettigheder – vejledning

Ledige stillinger

Kvalitetskoordinator

Forstår du vigtigheden af kvalitetsarbejde og kvalitetssikring på videregående uddannelser? Ved du, hvordan man sikrer og dokumenterer uddannelsers kvalitet og relevans? Kan du dykke ned i regler, bekendtgørelser og politikker, forstå dem og bagefter formidle disse videre i organisationen og hjælpe med at omsætte dem? Ved du, hvad en institutionsakkreditering indeholder og forudsætter? Har du personligheden og tålmodigheden til at forstå og anerkende underviserens situation og virkelighed – og samtidig utålmodigheden til at skubbe på, så forandringerne sker og kvalitetssystemet bliver bragt i anvendelse?

Kan du svare ja til ovenstående, så er det dig, vi leder efter på Maskinmesterskolen København. Vi har netop indgået aftale om en ny 4-årig strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (2022-2025) og er i fuld gang med at sikre vores kvalitetssystem og gøre klar til en ny institutionsstrategi. Derfor er vi er allerede godt i gang med at opdatere, optimere, tilrette vores kvalitetssystem og bringe det i anvendelse på en måde, som opleves meningsfuld og relevant for hele organisationen. Vi er samtidig kommet langt med at etablere nye udbudssteder forskellige steder i Region Sjælland og i Grønland – og i 2025 skal Maskinmesterskolen København akkrediteres på ny.

Det kalder alt sammen på en stærk kvalitetsstyring og -koordination. Du får derfor en central og vigtig funktion, som du skal løfte gennem både en stærk faglighed og en imødekommende personlighed.

Dine arbejdsopgaver som kvalitetskoordinator:

 • At sikre, at MSK løbende har et opdateret og velfungerende kvalitetssikringssystem.
 • Ansvarlig for auditerings- og akkrediteringsprocesser på skolen.
 • Optimering af processer og arbejdsgange i relation til kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemet.
 • Ledelsesbetjening og -rådgivning ift. kvalitets, akkreditering, bekendtgørelser m.m. – herunder udarbejdelse af oplæg, indstillinger m.m.
 • Sikre, at lovstof, bekendtgørelser, ministerielle henvendelser, høringer m.m. omkring uddannelsen og uddannelsens kvalitet behandles og håndteres.
 • Deltage i kvalitetsnetværk og holde dig orienteret og opdateret på kvalitetsområdet.
 • Opfølgning på politikker, strategier og strategiske mål samt opstillede milepæle i den strategiske rammekontrakt.

Foruden de ovennævnte opgaver vil der forekomme løbende ad hoc-opgaver. På Maskinmesterskolen København hjælper vi hinanden – på tværs af opgaver, fagligheder og områder.

Dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer:

 • Du kan dokumentere væsentlig erfaring med kvalitets- og udviklingsarbejdet fra uddannelsesområdet.
 • Du har et indgående kendskab til akkreditering, uddannelsessystemet, evalueringer og dataanalyse. Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring fra en sammenlignelig stilling.
 • Du har viden om og kendskab til uddannelsessektoren og meget gerne erfaring med praksisnær uddannelse måske endda fra en maritim institution? (Koblingen mellem uddannelse og erhvervsliv).
 • Du har en relevant akademisk uddannelse.
 • Du kan begå dig på engelsk i både skrift og tale.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og på egen hånd løse opgaver, tage ejerskab og sikre resultater af høj kvalitet.
 • Du kan tage ansvar og er god til at planlægge – også længere frem i tiden.
 • Du trives med et højt serviceniveau og bevarer overblikket og det gode humør – også i en til tider hektisk hverdag.

Som kvalitetskoordinator bliver du en del af et kvalitets- og ledelsessekretariat, der pt. består af en sekretariatschef, to kvalitetsmedarbejdere, en marketingsmedarbejder samt en studentermedhjælper.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter AC overenskomst i staten. Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer. Ansøgningsfrist er fredag den 21. januar 2022 kl. 12.00. Samtaler foregår i uge 4. Stillingen er på 37 t/u, men vi er åbne for nedsat tid. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 – gerne tidligere. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Charlotte Piil Clausen på cpc@msk.dk.

Om Maskinmesterskolen København
Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.MSK.dk, LinkedIn og Facebook.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS