Strategi 2022-2025

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at lære”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her kan du finde MSK’s elektroniske kvalitetsikringssystem, hvor du kan du se MSK’s nøgletal herunder merit og karaktergivning.

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Rektor, Ulrik Bak Nielsen

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Ledige stillinger

Engageret studievejleder med sans for studietrivsel

På Maskinmesterskolen København (MSK) udbyder vi uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester. Her tilegner de studerende sig polytekniske færdigheder og viden, der kvalificerer dem til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Vores ambitioner er høje – både for de studerende og for os selv som uddannelsesinstitution. Vi arbejder hele tiden på at give de studerende den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring deres uddannelse til maskinmester: En lærende, motiverende og inddragende uddannelse og inkluderende studiekultur, hvor trivsel, diversitet og et virksomhedsnært og grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau.

Som en central del af denne ambition arbejder vi målrettet på at vejlede, støtte og hjælpe vores studerende til at komme godt igennem deres uddannelse. Vi søger derfor en studievejleder til vores studievejlederteam, hvor vi i forvejen er to studievejledere til at servicere maskinmesteruddannelsens ca. 800 studerende. Vi har travlt og er i fuld gang med at udvikle og opbygge nye studievejledningstiltag, og derfor har vi brug for endnu en ny kollega.

Som studievejledning dækker vi en bred vifte af opgaver inden for både daglig vejledning, gennemførsel af workshops, optag, SPS-administration, sagsbehandling og udvikling af afdelingen. Vi samarbejder tæt i hverdagen og overlapper meget i opgaveløsningen. Derudover har vi nogle specifikke områder, vi hver især er hovedansvarlige for. Vælger du at søge stillingen, må du derfor gerne fortælle, hvad du er særligt optaget af eller har særlige kompetencer indenfor.

Dine arbejdsopgaver som studievejleder:

 • Studievejledning (personligt, telefonisk og elektronisk) af potentielle og nuværende studerende om studietrivsel, studiets gennemførelse, regler, optagelse, adgangskrav mv.
 • Gruppevejledningssamtaler og koordination af studiegrupper
 • Afholdelse af workshops og oplæg
 • Sagsbehandling ifm. orlov, merit mv.
 • Deltagelse i optag af nye studerende
 • Daglig kontakt med mange studerende med stor variation af udfordringer i forhold til uddannelse og studieliv
 • Tæt samarbejde med undervisere og studieadministration mhp. at skabe et godt studiemiljø.

Foruden de ovennævnte opgaver vil der forekomme løbende ad hoc-opgaver. På Maskinmesterskolen København hjælper vi hinanden – på tværs af opgaver, fagligheder og områder.

Dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer:

 • Du er optaget af studietrivsel, og hvordan du vejleder den enkelte studerende
 • Du er engageret, rummelig, god til at lytte og åben over for studerendes forskellighed
 • Du forstår ideen med gruppearbejde og har sans for at arbejde med grupper
 • Du kan sætte dig ind i relevante studieordninger, love og bekendtgørelser
 • Du kan formidle og skabe overblik over rammer og regler, både mundtligt og skriftligt
 • Du har digitale kompetencer og administrativ flair
 • Du vægter samarbejde og bevarer overblikket og det gode humør – også i en til tider hektisk hverdag
 • Du har en videregående uddannelse på kandidat- eller masterniveau og er nyuddannet eller har nogle års relevant erhvervserfaring bag dig.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i staten. Det er muligt at forhandle om tillæg efter kvalifikationer. Ansøgningsfristen er fredag d. 20. maj 2022 kl. 12.00. Samtaler foregår i uge 21. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. august 2022 – gerne tidligere. Har du spørgsmål til stillingens indhold, kan du kontakte studievejleder, Rikke Buch Nielsen på rbn@msk.dk.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. På Maskinmesterskolen København suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS