Strategi 2016-2021

Maskinmesterskolen har en ambition og forpligtelse til at spille en vigtig og relevant rolle i uddannelsen af velkvalificeret arbejdskraft til den danske industri, den grønne energisektor og selvfølgelig den maritime sektor. Derfor ser Maskinmesterskolen således også skolen som en vigtig part i udmøntningen og opfyldelsen af flere af regeringens vækstplaner. Generelt inden for dansk industri, inden for Det Blå Danmark samt på energi- og klimaområdet, vil maskinmestre med deres polytekniske og ledelsesmæssige kompetencer komme til at spille en meget vigtig rolle. For slet ikke at tale om idéudvikling og entreprenørskab inden for sektorerne. Skolens mission tager derfor afsæt i denne ambition.

Her kan den strategiske rammekontrakt læses

Mission

Vi uddanner erhvervslivets foretrukne industrielle og maritime tekniske ledere, der skaber innovation og udvikling til gavn for samfundet.

Maskinmesterskolen København er med sit høje faglige niveau og internationale, udviklingsorienterede fokus erhvervslivets foretrukne leverandør af maskinmestre, der gennem kompetent teknisk ledelse bidrager til vækst og udvikling i virksomheder og organisationer – til lands og til vands.

Vision

I 2021 er MSK en selvstændig og førende industriel og maritim uddannelsesinstitution med fokus på høj kvalitet, innovation samt forskning og udvikling, der udbyder målrettede uddannelsesaktiviteter.

Skolens har høje ambitioner om, at forblive selvstændig samt at udvikle sig til at blive markedsledende på det industrielle og maritime uddannelsesområde.

Styrkepositioner

Det er vigtigt og værdifuldt at gøre sig sine styrkepositioner bevidst som led i det strategiske arbejde. Det kan bidrage til at sikre, at vi udnytter vores styrker.

Beskæftigelse

Dimittender fra MSK skal være relevante for erhvervslivet fra første dag efter eksamen. Og det er de også! Arbejdsløsheden blandt MSK-dimittender er meget lav.

Samarbejde med erhvervet

MSK er meget tæt forbundet med det aftagende erhvervsliv. Det være sig både det industrielle og det maritime. Og har været det i mere end 100 år. MSK prioriterer en meget tæt kontakt og erhvervsinvolvering, hvilket udmønter sig i, at en del af undervisningen foregår ude i virksomhederne eller kompetente ansatte i relevante virksomheder holder workshops og foredrag på skolen for de studerende. Den tætte kontakt med erhvervslivet er stadig og har i skolens mere end 100-årige historie været en del af skolens identitet. Det er en stor del af hvem og hvad Maskinmesterskolen er.

Studieeffektivitet

Vi uddanner vores dimittender til tiden – både i forhold til den normerede studietid og aftagernes behov. Og vi arbejder hårdt på at fastholde denne succesrate for vores studerende.

Stærke faglige miljøer

MSK har meget stærke faglige miljøer inden for det maritime-, el-, maskin- og køleteknik, automation, energi herunder vedvarende energi og offshore på MSK. Fagligt stærke miljøer omkring Danmarks tekniske og maritime uddannelser er altafgørende for evnen til at uddanne den relevante arbejdskraft, samt være medvirkende til udvikling og innovation inden for de relevante brancher. De faglige miljøer på MSK er kendetegnet ved højtkvalificerede undervisere og veludstyrede værkstedsfaciliteter. Vi har et økonomisk grundlag for løbende at investerer i udvikling af medarbejderstab, laboratorier og værksteder.

I MSK’s strategi for 2016-2020 er der fokus på, at vores styrkepositioner bringes yderligere i spil, og derved bidrager til at de overordnede målsætninger indfries. Det betyder blandt andet, at vi forpligter vores uddannelsesportefølje til at understøtte arbejdsmarkedet behov – nu som i fremtiden. Endvidere fokuserer vi vores forsknings- og udviklingsindsatser til at styrke uddannelsernes videngrundlag på den ene side, og til at skabe resultater på højeste niveau på den anden.

Indsatsområder i strategien

Med denne strategi gør vi os som uddannelsesinstitution klar til at møde de muligheder og udfordringer, vi allerede nu kan se konturerne af. Vi skal have en mere prioriteret vækst præget af aktive til- og fravalg, og på nogle områder skal vi løfte ambitionsniveauet endnu højere. Vores nye strategi skal sikre udviklingen af en god skole.

Uddannelse

 • Sikre fremtidsorienterede, professionsrettede uddannelser, der afspejler aftagernes behov.
 • Kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.
 • Have fortsat fokus på at styrke udviklingen af maskinmesteruddannelsen.
 • Tiltrække nye og talentfulde studerende.
 • Tilrettelægge uddannelsen så der er nærhed mellem studerende og undervisere.
 • Skabe en øget internationalisering inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde, hvor vi markerer os internationalt.
 • Sikre at uddannelsernes videngrundlag er højt og er baseret på centrale tendenser fra uddannelsens beskæftigelsesområde, forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for uddannelsens beskæftigelsesområde samt forskningsfelter, der er relevant for uddannelsens fagområder.

Forskning og udvikling

 • Fokusere og styrke målrettet forskning- og udviklingsaktiviteter samt sikre eksterne midler (nationalt som internationalt) – og derigennem muliggøre realiseringen af vigtige forskningsmæssige potentialer og styrkepositioner.
 • Skabe og vedligeholde en kultur (organisation) som igangsætter udviklingsprojekter, der har interesse for professionen

Kvalitet

 • Sikre og styrke kvaliteten af uddannelsernes kvalitet: videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.
 • Sikre og styrke kvalitetskulturen på MSK.
 • Sikre og styrke kvalitetssikringssystemet på MSK.

Relations- og vidensamarbejde

 • Skabe værdi for samfundet og indgå i gensidige partnerskaber, der sikrer, at viden udvikles og udveksles på tværs af sektorer, videnskaber og geografiske grænser.

Vision for uddannelse

MSK uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, af høj kvalitet og i overensstemmelse med skolens værdier.

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

MSK’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter læringen.

Uddannelserne på MSK har et højt videngrundlag, som er baseret på centrale tendenser fra uddannelsens beskæftigelsesområde, forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for uddannelsens beskæftigelsesområde samt forskningsfelter, der er relevant for uddannelsens fagområder.

Maskinmesteruddannelsen på MSK holder et meget højt niveau, og dimittender fra skolen er blandt verdens bedste. En god skole og en god uddannelse kræver løbende evalueringer, tilpasninger og tilretninger. MSK har derfor sit fokus rettet mod hele tiden at styrke kvaliteten i uddannelsen, skolens faglige miljøer og vidensgrundlag samt studiemiljøet. Maskinmestersuddannelsen på MSK er ikke nogen let uddannelse, og skolen kræver meget af sine studerende. I MSK’s pædagogiske og didaktiske optik er det derfor vigtigt, at de studerende får tilbudt det antal undervisningstimer, som skolen vurderer, der skal til for at uddanne de dygtigste maskinmestre. MSK vægter således undervisernes tid med de studerende meget højt.

MSK er en stærkt erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som hele tiden har blikket rettet mod samfundets krav og tekniske udvikling. Derfor har vi ikke kun investeret i faciliteter og udstyr, så vores laboratorier fremstår som de mest moderne og avancerede. Vi fokuserer også på, at vores undervisere og skolen generelt kontinuerligt deltager i fagligt samarbejde og netværk samt efteruddanner sig.

MSK’s mangeårige tradition for at uddanne kvalificeret arbejdskraft til teknisk tunge professioner både til lands og til vands samt stor succes med at tiltrække kvalificerede og interesserede ansøgere til sine, er et godt fundament at bygge og udvikle videre på.

Udbuddene, udviklingen og fremtidsperspektiverne i de industrielle, tekniske og maritime videregående uddannelser vil have de bedste vilkår på MSK. Det er skolens vurdering. Og ambitionen er derfor både at tilbyde og udvikle sig til at være den naturlige uddannelsesinstitution, der samler og udbyder industrielle, tekniske og maritime videregående uddannelser.

Den internationale orientering i MSK’s arbejde skal gøre skolens dimittender kompetente til på toneangivende vis at arbejde på tværs af landegrænser. Skolen skal tilbyde udviklingsbaserede uddannelser på internationalt niveau og vi skal altid uddanne dimittender i international topklasse.

Vision for forskning og udvikling

Vi er anerkendt for stærke og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

MSK har forsknings- og udviklingsaktiviteter som en selvstændig opgave. Underviserne skal deltage systematisk i forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde med offentlige og private virksomheder samt samarbejde med forskningsinstitutioner, herunder universiteterne. MSK skal sikre, at resultater af udviklingsarbejdet systematisk inddrages i uddannelserne, således at de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis styrkes.

MSK arbejder ud fra ministeriets centrale begrebsdefinitioner om anvendt forskning og udvikling, som er defineret ved både at have et overordnet nyhedselement, og et systematisk arbejde for at opnå ny viden. Endvidere skal anvendt forskning og udvikling bidrage til at sikre uddannelsernes videngrundlag indadtil, og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil.

Anvendt forskning og udvikling på MSK sigter mod at identificere, udforske og give svar på de problemstillinger, som karakteriser de respektive områder, der uddannes til – og i kombination med et styrket vidensgrundlag for uddannelserne. MSK skal således adressere aktuelle problemstillinger, der er tæt relateret til eller direkte udspringer af professions arbejdsfelter og de dertil hørende uddannelser. Uddannelsesopgaven rettet mod et praksisfelt er udgangspunktet; ikke forskningsopgaven. Anvendt forskning og udvikling er midlet til bedre uddannelse og praksis, ikke målet; uddannelse på MSK er ikke og skal ikke primært være en funktion af forskning.

Den anvendte forskning og udvikling indebærer et samspil med eksterne samarbejdspartnere, orienterer sig mod praksis, og har en tydelig undersøgelsesdimension samt et reelt anvendelsesperspektiv. Anvendt forskning og udvikling på MSK skal tage udgangspunkt i udviklingen af og med professionspraksis på de samfunds- og erhvervsområder, skolen retter sig imod.

Vision for kvalitet

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet: videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.

MSK har en solid, inkluderende og udviklende kvalitetskultur.

MSK har et velfungerende kvalitetssikringssystem, der understøtter skolens kvalitetsarbejde og sikrer, at uddannelserne og ydelserne holder et ensartet kvalitetsniveau.

Kvalitet i uddannelserne er den grundlæggende præmis for det samlede arbejde på MSK. Skolen har til stadighed fokus på, at uddannelserne er attraktive, relevante og holder høj kvalitet. Udgangspunktet for kvalitetsarbejdet på MSK er, at kvaliteten viser sig i det daglige møde med den studerende. Og det er derfor på alle niveauer af MSK, at kvaliteten udvikles og sikres. Kvalitet på MSK har således fokus både på de kompetencer og færdigheder, som de studerende tilegner sig i løbet af uddannelsen på MSK, og på de processer, der foregår i og omkring undervisningen.

Kvalitetssikring på MSK betyder, at skolen kan dokumentere kvaliteten i MSK’s ydelser internt og eksternt. Kvalitetssikring betyder, at MSK skal iværksætte systematiske og regelmæssige selvevalueringer af alle relevante praksisser, processer og resultater. Kvalitetssikring betyder ydermere, at MSK har fokus på, at skolens uddannelser og ydelser til stadighed holder en ensartet kvalitet. Det betyder også, at MSK varetager opgaven som offentlig institution på en ordentlig og gennemsigtig vis. MSK vil således leve op til alle interne som eksterne krav i forhold til lovgivningen. MSK vil levere kvalificeret og reel information om MSK’s uddannelser og virke i øvrigt til interne og eksterne interessenters.

Kvalitetsudvikling på MSK betyder, at MSK løbende forbedrer sine ydelser ved at formulere nye relevante kvalitetsmål, ved at arbejde kvalificeret samt ved at udvikle skolens kvalitetskultur. Dette indebærer løbende vurderinger og justeringer af MSK’s kvalitetsarbejde samt kompetenceudvikling af alle medarbejdere fra ledelse til den enkelte medarbejder. Kvalitetsmål på MSK er strategiske mål om reelle og konkrete forbedringer af kvalitetsarbejdet på MSK på et kvalificeret grundlag.

MSK’s kvalitetsarbejde er struktureret omkring de fem substanskriterier jf. gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser:

 • Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og –strategi
 • Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering
 • Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag
 • Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold
 • Kriterium V: Uddannelsernes relevans

MSK’s kvalitetsarbejde hviler på løbende indsamling, monitorering og behandling af kvalitativ og kvantitativ viden og data om uddannelserne.

Vision for relations- og vidensamarbejde

MSK er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden i gensidigt forpligtende samarbejder.

Vidensamarbejde er et integreret element i Forskning og Udvikling samt undervisning

MSK er meget tæt forbundet med det aftagende erhvervsliv. Det være sig både det maritime og det industrielle. Og har været det i mere end 100 år.

MSK’s samarbejde med erhvervslivet i undervisningsøjemed er drevet af et ønske om at sikre den højest mulige kvalitet i maskinmesteruddannelsen. Samarbejdet med erhvervslivet giver ofte MSK adgang til den nyeste teknologiske viden på nogle specifikke områder, hvilket er vigtigt i de tilfælde, hvor MSK ikke selv er i besiddelse af de nyeste teknologier. Den adgang til ny viden og teknologi er vigtig for undervisernes vidensniveau og kvaliteten maskinmesteruddannelsen på MSK.

MSK har et tæt og nært samarbejde med relevante universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Der foregår allerede i dag et fornuftigt samarbejde i forskellige faglige og tværgående projekter – både forsknings/udvikling og innovationssamarbejder. MSK er en vigtig og velvillig bidragsyder til disse samarbejder og vil fortsat bidrage til det positive samarbejde i den videregående uddannelsessektor.

MSK har et tæt og nært samarbejde med landets øvrige maskinmesterskoler. Der foregår et udbredt samarbejde i forskellige faglige miljøer og tværgående udvalg samt rektorkollegium. MSK er en vigtig og velvillig bidragsyder til disse samarbejder, og vil forsat bidrage til det positive samarbejde i den maritime uddannelsessektor.

MSK ønsker at udvikle skolen således, at den kan tilbyde det danske samfund udredningsarbejde, viden og rådgivning af højeste kvalitet.

Vedtægter og forretningsorden

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

Videopræsentation af WISEFLOW

Anvendelse af 7-trinsskala

Censorafregning

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her findes MSK’s kvalitetssystem herunder procedure mm.

Her kan du finde MSK’s nøgletal, herunder merit, karaktergivning

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Rektor, Ulrik Bak Nielsen

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatsleder: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Databeskyttelsepolitik link

Datasubjektets rettigheder – vejledning

Ledige stillinger

Underviser indenfor ledelse og økonomi til maskinmesteruddannelsen

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for inden for sikkerheds- og arbejdsmiljøledelse, kvalitetsledelse, miljøledelse og projektledelse på Maskinmesterskolen København

DU UDDANNER FREMTIDENS TEKNISKE LEDERE

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til. Ud over undervisning bidrager du til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med både dine kolleger på skolen og med de virksomheder, der aftager vores praktikanter og dimittender.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du har uddannelsesmæssig en baggrund som maskinmester, ingeniør, civilingeniør. Det kan være på bachelor- eller kandidatniveau.
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for f.eks. ledelse af vedligehold, projektering og etablering af produktionsanlæg, projektledelse i maskintekniske virksomheder/afdelinger; måske har du også erfaring med personaleledelse og økonomistyring.
 • Du er stærkt fagligt funderet på dit felt, og du har arbejdet med ovennævnte i flere år.
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring, men det er ikke et krav
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for dit fagområde. Du deltager i innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Afhængigt af dine kvalifikationer bliver du enten ansat som lektor, adjunkt eller adjunkt under opkvalificering, hvor du i de to sidstnævnte skal indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst

Stillingen er på fuldtid, og ønskes besat hurtigst muligt eller pr. 1. august 2021.

Har du spørgsmål specifikt til stillingen, er du velkommen til at kontakte lektor Jan Skovgaard på 78 74 56 62.
Har du spørgsmål generelt om skolen, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på ”Søg jobbet online”.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. juni kl. 12.00 Samtaler foregår i uge 26.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

OM MSK

På Maskinmesterskolen København er vi stolte af, at vi er efterspurgte ud over alle grænser i erhvervslivet. Det er bogstaveligt talt, for både i Danmark og uden for landets grænser er der rift om den unikke kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner MSK’ere – både studerende, undervisere og dem, der virker i erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København tilbyder vi nemlig verdens bedste polytekniske lederuddannelse. Her supplerer moderne ledelses- og organisationsfag de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så den færdiguddannede kandidat mestrer både mennesker og maskiner.

Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

MSK er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906.

Håndværker til værkstedsskolen

Vi oplever en stigende interesse for maskinmesteruddannelsen og derfor søger vi endnu en medarbejder til vores værkstedsskole. Vil du være med til at uddanne fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Så er du måske vores nye underviser på værkstedsskolen på Maskinmesterskolen København.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du har en håndværksmæssig uddannelse som industritekniker, værktøjsmager, klejnsmed eller lignende
 • Du har en del års erhvervserfaring inden for dit fag

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du brænder for at undervise og har lyst til at undervise unge mennesker
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du har det godt med udvikling og forandring
 • Du er en god kollega
 • Du er udadvendt og en holdspiller

HVAD TILBYDER VI

 • Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med både nye og erfarne undervisere
 • Du deltager i udvikling af fagområdet
 • Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til
 • Et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med gode kolleger
 • Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder
 • Aftenarbejde kan forekomme i perioder

Ansøgning og kontakt

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker som faglærer i henhold til gældende cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for lærere ved de maritime uddannelser.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeformand Christian Abildgaard på mobil 3068 1293.

Stillingen ønskes besat pr. 1. August 2021.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på ”Søg jobbet online”.

Ansøgningsfristen er fredag den 4. juni 2021, kl. 12:00. Samtaler foregår i uge 24/25.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

OM MSK

På Maskinmesterskolen København er vi stolte af, at vi er efterspurgte ud over alle grænser i erhvervslivet. Det er bogstaveligt talt, for både i Danmark og uden for landets grænser er der rift om den unikke kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner MSK’ere – både studerende, undervisere og dem, der virker i erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København tilbyder vi nemlig verdens bedste polytekniske lederuddannelse. Her supplerer moderne ledelses- og organisationsfag de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så den færdiguddannede kandidat mestrer både mennesker og maskiner.

Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

MSK er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906.

Underviser i elektroteknik til maskinmesteruddannelsen

Du udvikler og inspirerer vores studerende

Vi oplever en stigende interesse for maskinmesteruddannelsen, og derfor søger vi endnu en medarbejder til vores elektroteknik-team.

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til elektroteknik på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til. Ud over undervisning bidrager du til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med både dine kolleger på skolen, og med de virksomheder, der aftager vores praktikanter og dimittender.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du er stærkt fagligt funderet på dit felt
 • Du har uddannelsesmæssig, så vel praktisk som faglig baggrund som maskinmester, ingeniør eller civilingeniør
 • Tidligere undervisningserfaring er også en fordel men ikke et krav
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for det el-tekniske område
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Du brænder for at lære fra dig
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det elektrotekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Afhængigt af dine kvalifikationer bliver du enten ansat som lektor, adjunkt eller adjunkt under opkvalificering, hvor du i de to sidstnævnte skal indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder meget gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

ANSØGNING OG KONTAKT

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på fuldtid, og ønskes besat pr. 1. august 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Faggruppeformand Finn Jørgensen på 78 745 655 eller Uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 483 022.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på nedenstående ansøgningsknap ”Søg jobbet”.

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. juni kl. 12:00. Samtaler foregår i uge 25.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

OM MSK

På Maskinmesterskolen København er vi stolte af, at vi er efterspurgte ud over alle grænser i erhvervslivet. Det er bogstaveligt talt, for både i Danmark og uden for landets grænser er der rift om den unikke kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner MSK’ere – både studerende, undervisere og dem, der virker i erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København tilbyder vi nemlig verdens bedste polytekniske lederuddannelse. Her supplerer moderne ledelses- og organisationsfag de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så den færdiguddannede kandidat mestrer både mennesker og maskiner.

Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

MSK er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS