Coronavirus: Information til studerende og medarbejdere

Følg med her og bliv opdateret på retningslinjer og den generelle coronasituation.

MSK genåbnes for udvalgte aktiviteter fra 2. marts 2021

Krav om covid-19-test

§ 5. Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, hvor disse elever og studerende modtages, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for institutionen eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på institutionen. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for elever, studerende og ansatte, der

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller

4) kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Stk. 3. Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4. Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

2) Tidspunktet for testtagningen.

3) Resultatet af testen.

Stk. 5. Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen kan modtage elever eller studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, at institutionen gennemfører stikprøvevis kontrol af, at de elever og studerende, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt elev eller studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§ 6. Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 5, kan der ske bortvisning af elever og studerende fra lokaliteten.

Indtil nu har al undervisning i semesteret været online og videregående uddannelsesinstitutioner er fortsat lukket ned. Det er dog muligt at gøre enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie/simulator/værkstedsundervisning. Denne mulighed har ledelsen besluttet at anvende fra tirsdag den 2. marts 2021. Beslutningen følger de tidligere udmeldinger om, at aktiviteter i værksteder, laboratorier og simulatorer vil blive prioriteret på MSK.

Øvrige undervisningsaktiviteter fra 2. marts 2021

Al anden undervisning end prioriterede, helt særlige aktiviteter, gennemføres fortsat online. For at skabe en forudsigelig ramme for ansatte og studerende må det forventes, at en del af den resterende del af forårssemesteret kommer til at foregå online. Skolens ledelse vil løbende vurdere hvilke aktiviteter, der vurderes som helt særlige, og som derfor kan gennemføres fysisk på MSK. Dette vil også give mulighed for at kunne tilpasse omfanget og tempoet af en fortsat genåbning af samfundet.

Kurser og andre aktiviteter før praktik og dimission

I maskinmesteruddannelsen ligger en del praktiske kurser. Mange af disse er blevet flyttet gennem det seneste år på grund af nedlukninger og hjemsendelser. I planlægningen vil ledelsen hele tiden sikre, at studerende, der skal i praktik til søs eller står for at dimittere, ikke forhindres i dette pga. udsatte kurser. Det betyder altså, at kurser for denne gruppe vil blive prioriteret i planlægningen.

Adgang til MSK for studerende

MSK er udelukkende åben for studerende i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i laboratorier/simulatorer/værksteder, der vurderes helt særlige. Studerende må derfor ikke benytte eller tage ophold i skolens bygninger ud over dette. Bygningerne skal således forlades umiddelbart efter, at aktiviteten er afsluttet. Frokostrum, grupperum og lignende vil ikke kunne benyttes.

Studerendes studiekort åbnes fra mandag den 2. marts 2021.

Ledelsen forventer, at de studerende lever op til det ansvar og de forpligtelser, som følger med. Det understreges, at hvis ovenstående regler om ophold og brug af bygningerne ikke overholdes, vil alle studiekort blive lukket.

Der gøres opmærksom på, at kantinen på MSK ikke vil være åben, og man skal selv medbringe evt. forplejning.

Krav til test af studerende

Der er i forlængelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer indført krav om test af elever i forbindelse med genåbningen af ungdomsuddannelser. MSK er ikke omfattet af den generelle genåbning, og derfor er der ikke formuleret krav til test af studerende på videregående uddannelser. Ledelsen på MSK har valgt, at aktiviteterne på MSK lægges op ad myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at der indføres et krav om, at studerende lader sig teste to gange om ugen, såfremt man ønsker at møde op på skolen. Der skal kunne fremvises dokumentation for test, hvis underviseren beder om det.

Test-steder for studerende og ansatte

Da MSK ikke er omfattet af den generelle genåbning etableres der ikke umiddelbart decentrale testfaciliteter på MSK. Man skal derfor bruge de test-steder, der i øvrigt er etableret.

Afstandskrav

Ophold og undervisning på Maskinmesterskolen vil som hovedregel skulle ske ved overholdelse af det gældende afstandskrav på mindst 2 meter. Det kan således begrænse antallet af tilstedeværende i laboratorier/værksteder/simulatorer i forhold til en normal situation. Undervisning og tilstedeværelse på arbejdsplads er undtaget forsamlingsforbuddet. Der må således godt være flere end fem personer samlet i den forbindelse.

Mundbind/visir-krav

Der er krav om, at studerende, ansatte og andre, der opholder sig indendørs på Maskinmesterskolen skal bære mundbind/visir. Det skal bæres, både når man bevæger sig rundt indendørs, og når man som studerende deltager i undervisningsaktiviteter, uanset om man sidder eller står.

Undervisere kan undlade at anvende mundbind/visir i undervisningssituationen, hvis underviseren holder afstand på mindst 2 meter til de studerende. Dog skal undervisere benytte visir/mundbind i undervisningssituationerne, hvis underviseren har aktiviteter med mere end to hold på en dag.

Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at holde den påkrævede afstand i laboratorie/simulator/værksted, skal underviseren anvende visir eller mundbind OG sørge for, at tidsrummet og kontakten bliver så kortvarig som mulig.

Andre ansatte kan desuden undlade at anvende mundbind/visir, hvis de sidder ned OG overholder afstandskravet på mindst 2 meter.

Instruks for hygiejne og adfærd

Maskinmesterskolen har pligt til at have en instruks for hygiejne og adfærd, der gælder for alle, som opholder sig på Maskinmesterskolen. I den er blandt andet beskrevet retningslinjer for rengøring og andre tiltag for begrænsning af smitte. I instruksen står, hvem, du som studerende, skal henvende dig, hvis du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb eller smittes med Covid-19. For medarbejdere skal en sådan henvendelse ske til nærmeste leder. Instruksen er placeret i kvalitetssystemet og du finder den her

Retningslinjer i øvrigt

Der er mange retningslinjer at holde styr på som både ansat og studerende i forhold til corona-situationen. Vi vil løbende på denne side holde jer opdateret.

Vi anbefaler, at du som ansat eller studerende installerer myndighedernes smittesporings-app “Smittestop” på din telefon.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS