DK | EN
Køle_6#593B.jpg

Prisuddeling for alle studerende i afsluttende projekter

Maskinmestrenes Forening udskriver igen i år en konkurrence blandt de afsluttende bachelorprojekter. De bedste projekter, som er udarbejdet inden for de seneste 12 måneder fra alle landets maskinmesterskoler og maritime centre, kan komme i betragtning.

Præmie på 20.000 kroner

Prisen overrækkes på generalforsamlingen onsdag den 14. marts 2018. Der uddeles en 1. og 2. præmie, der vil være på henholdsvis kr. 20.000,- og 6.000,-.

Beløbet kan gives til enkeltperson eller til deling i en projektgruppe, der har samarbejdet om afgangsprojektet. Beløbet gives som et studierejselegat. Beløbet er skattefrit, såfremt legatet an-vendes til studierejse i udlandet, Færøerne eller Grønland, og omfatter enten et ophold på en udenlandsk skole eller læreanstalt, eller et studie af konkrete fagrelevante emner samt rejse mel-lem Danmark og studiestedet.

Det er en betingelse for skattefriheden, at beløbet anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet samt til dækning af meromkostninger ved opholdet på studiestedet, jfr. SKAT´s regler herom.

Maskinmestrenes Forening skal modtage dokumentation for anvendelse af legatet senest den 04. januar 2021, idet vi i modsat fald er nødt til at indberette beløbet til SKAT som skattepligtig indkomst.

Kriterier ved bedømmelse af projektet

Ved bedømmelsen af projektet lægges der vægt på, at de(n) studerende har anvendt og demonstreret en dybdegående forståelse for den viden og de færdigheder, som er erhvervet gennem uddannelsen. Desuden vægtes de(n) studerendes inddragelse af relevante resultater fra forsøgs- og udviklingsarbejder, som kan bidrage til udvikling af professionens viden og praksis. Ligeledes lægges der vægt på både det faglige og metodiske indhold – herunder metodevalg og datagrundlag til undersøgelse af problemstillingen samt kompleksiteten af dette.

Indstilling

Det er den ansvarlige lærer i samråd med skolens ledelse, der vælger, hvilket projekt skolen ønsker at indstille. Der kan kun indstilles ét projekt pr. skole til bedømmelseskomiteen. Indstillingen skal sendes til Maskinmestrenes Forening inden fredag den 02. februar 2018. Indstillingen, der vedlægges sammen med 2 eksemplarer af rapporten (gerne i elektronisk form til mf@mmf.dk), må højst fylde 2 sider og skal indeholde en kort beskrivelse af projektet og en begrundelse for, at netop fremsendte rapport gør sig berettiget til prisuddeling. Indstillingen må gerne indeholde kommentarer fra den involverede virksomhed.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen består af:

- Peter Fogh Odgaard, lektor/ph.d., Aalborg Universitet

- Ole Pyndt Hansen, maskinmester og direktør, Wärtsilä

- Bjarne Wulff, ingeniør, Johnson Controls Denmark ApS

Bedømmelseskomiteen bedømmer de fremsendte rapporter ved at sammenligne dem med de opsatte kriterier.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------