DK | EN
Robot_22#1E87.jpg

Vessel Manager

EN VESSEL MANAGER ER EN HØJTKVALIFICERET FAGPERSON, SOM OPTIMERER SKIBES OG MANDSKABERS TEKNISKE YDEEVNE

Maskinmesterskolen Københavns vessel manager-uddannelse (Certificate of Vessel Management) uddanner privatansatte rederiinspektører med ansvar for driften af typisk mellem tre og fem skibe. Vessel managerens arbejde foregår i tæt dialog med besætningen og handler blandt andet om at analysere omfattende data indsamlet på skibene.

Resultaterne bliver anvendt til at finjustere driften både på det tekniske og menneskelige plan således, at begge ressourcer anvendes optimalt.

Vessel manager-uddannelsen er en efteruddannelse målrettet maskinmestre, navigatører, dual skibsofficerer, skibsingeniører eller lignende. Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring. Optagelsen på uddannelsen foretages efter en motiveret ansøgning.

Uddannelsen løber over tre semestre og består af seks moduler svarende til 30 ECTS og henvender sig bredt til både det nationale og internationale maritime miljø. Læringsudbyttet for vessel manager-uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

 • Uddannelsesforløb
  koele11.jpg

  Undervisningen, der foregår på engelsk, indeholder følgende elementer:

  Vessel Management I
  CONTENT: Industry familiarization, Understanding of a shipping organization, Interest groups, International committees, National committees, Governing bodies, Commercial bodies, Port state control, Flag state authorities, Classification society, BIMCO, IMO, the four pillars of international maritime law: SOLAS, MARPOL, STCW, and MLC.

  Leadership and Communication
  CONTENT: Communication, coaching, teambuilding, safety culture, cultural understanding, International management, Expatriates, Long-distance management, and Human resource management

  Vessel Management II
  CONTENT: Technical management, Performance optimization, KPI, Assessment and evaluation of technical reports, Quality management, ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, CSR, Lean, ISM, Vetting, and TMSA

  Applied Maritime Economics
  CONTENT: Budget planning, Purchase/ordering, Logistics, Supply Chain Management, OPEX, CAPEX, understanding of business, business processes, and Cost benefit analysis

  Shipping operation
  CONTENT: P & I, commercial understanding (chartering, t/c, b/b charter party, Bill of lading and more), costumer handling, Risk management, how to perform Inspections, Root cause analysis, and Accident evaluation

  Applied Project Management
  CONTENT: Application of knowledge, skills and techniques to execute projects effectively and efficiently. Contract management, Docking, Ship yard repair, and negotiating.

  Hvert modul kan tages separat, og alle moduler afsluttes med en eksamen. Samtlige moduler skal dog gennemføres og bestås, hvis man skal have et samlet bevis for uddannelsen "Certificate of Vessel Management". Der gennemføres to moduler á 5 ECTS successivt pr semester, uddannelsen løber således over tre semestre.

  Studiebelastningen for en fuldtidsstuderende svarer til 30 ECTS point pr. semester. Belastningen for en studerende på skibsinspektøruddannelsen er på 10 ECTS pr. semester. Studiebelastningen er ligeligt fordelt på undervisning (konfrontationstimer), e-learning, selvstudie og opgaveløsning.

 • Praktiske oplysninger

  Der vil være ét internatophold á tre dage for hvert modul, dvs. der er to internatophold (hver på tre dage: Torsdag, fredag og lørdag) pr. semester. Desuden vil der indgå e-learning, selvstudie og opgaveløsning. Samlet varighed: 18 måneder på deltid.

  Tilmelding og frister 
  Tilmelding foregår via MSK Kursus  
  Ud over udfyldelse af faktasiden skal der vedhæftes en begrundet ansøgning.

  ØKONOMI 
  Egenbetaling for uddannelsen: Undervisningsafgift kr. 9.800,- pr. modul, i alt kr. 58.800,- for seks moduler fordelt på 18 måneder. Derudover kommer ét internatophold pr. modul og undervisningsmateriale. Dette estimeres til kr. 4.200,- pr. modul, i alt ca. kr. 25.200,- for seks moduler fordelt over 18 måneder. Internatpakken afregnes direkte med hotellet.

Become a Vessel Manager

A VESSEL MANAGER IS A HIGHLY QUALIFIED SPECIALIST, WHO OPTIMIZES SHIPS AND CREWS' TECHNICAL PERFORMANCE

Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management's Vessel Manager programme (Certificate of Vessel Management) trains private sector superintendents responsible for the operation of typically between three and five ships. The Vessel Manager's work takes place in close dialogue with the crew and is, among other things, about analysing comprehensive data collected on the ships.

The results are used to fine-tune operations on both a technical and human level, so that both resources are used optimally.

The Vessel Manager programme is supplementary training which targets marine and technical engineers, navigators, dual ship officers, ship engineers or similar. In addition, a minimum of 2 years relevant professional experience is required. Admission to the programme is determined after a motivated application.

The duration of the programme is three semesters and comprises six modules equivalent to 30 ECTS and is widely used in both the national and international maritime environment. The learning outcomes for the Vessel Manager programme correspond to level 6 of the Danish Qualifications Framework for Lifelong Learning.

 • The Training Programme

  The training, which takes place in English, contains the following six modules:

  I: Shipping Industry
  CONTENT: Industry familiarization, Understanding of a shipping organization, Interest groups, International committees, National committees, Governing bodies, Commercial bodies, Port state control, Flag state authorities, Classification society, BIMCO, IMO, the four pillars of international maritime law: SOLAS, MARPOL, STCW, and MLC.

  II: Leadership and Communication
  CONTENT: Communication, coaching, teambuilding, safety culture, cultural understanding, International management, Expatriates, Long-distance management, and Human resource management

  III: Technical Management
  CONTENT: Technical management, Performance optimization, KPI, Assessment and evaluation of technical reports, Quality management, ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, CSR, Lean, ISM, Vetting, and TMSA

  IV: Applied Maritime Economics
  CONTENT: Budget planning, Purchase/ordering, Logistics, Supply Chain Management, OPEX, CAPEX, understanding of business, business processes, and Cost benefit analysis

  V: Shipping Operations
  CONTENT: P & I, commercial understanding (chartering, t/c, b/b charter party, Bill of lading and more), costumer handling, Risk management, how to perform Inspections, Root cause analysis, and Accident evaluation

  VI: Applied Project Management
  CONTENT: Application of knowledge, skills and techniques to execute projects effectively and efficiently. Contract management, Docking, Ship yard repair, and negotiating.

  Each module can be taken separately and all modules will conclude with an exam. However, all modules must be completed and passed in order to receive an overall certificate for the training programme "Certificate of Vessel Management". Two modules, each worth 5 ECTS, are undertaken successively per semester. Thus the duration of the programme is three semesters.

  The study load for a full-time student corresponds to 30 ECTS credits per semester. The load for a student on the Vessel Manager programme is 10 ECTS per semester. The study load is evenly distributed between training (contact hours), e-learning, self-study and work assignments.

 • Practical Information

  There will be one residential stay of three days for each module, that is to say that there are two residential stays (each of three days: Thursday, Friday and Saturday) per semester. In addition, e-learning, self-study and work assignments will be included. Total duration: 18 months part-time.

  REGISTRATION AND DEADLINES 
  Registration is via MSK Kursus 
  In addition to completing the factsheet, a reasoned application must be attached.

  FINANCE 
  Charges for the training programme: Tuition fee DKK 9,800 per module, totalling DKK 58,800 for six modules spread over 18 months. In addition, there is one residential stay per module as well as educational material.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------